24 ft. Tubular Bale Shute with motor, $300.

Contact Owen @613-839-5735