Oscar Jamison poses with James Naismith
Photo: © James Jamison